Internet of Things (IoT)

ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่อนาคตด้วยอุปกรณ์ IoT

รับพัฒนาระบบ ออกแบบระบบเกี่ยวกับอุปกรณ์ IoT ที่สามารถตรวจสอบ ตรวจจับ เซ็นเซอร์เพื่อแก้ไขหรือลดข้อผิดพลาดปัญหาของคุณ เช่น ระบบตรวจสอบความร้อน, ระบบตรวจสอบภาพเคลื่อนไหว, วัดระดับเสียงดังในเชิงอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปแสดงผลในเชิงสถิติ กราฟ และออกรายงานได้


ตรวจจับ ลดความผิดพลาด ลดต้นทุน
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
เก็บข้อมูลเชิงสถิติ
01.
อธิบายความต้องการ

ให้ความต้องการกับเรา เราสามารถให้คำแนะนำและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อตอบโจทย์ความเป็นไปได้ในการนำอุปกรณ์ IoT มาใช้งาน

02.
วิเคราะห์และพัฒนาระบบ

สรุปความต้องการ ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาจัดทำโครงการ

03.
ติดตั้งและให้การสนับสนุน

ติดตั้งอุปกรณ์และทีมงานที่สามารถให้การสนับสนุนตลอดการใช้งาน